NSA - výzva č. 14/2024 - Kabina 2024

Roman Bielak
Roman Bielak 3.7.2024, 10:00
Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2026 výzvu č. 14/2024 Kabina 2024.

Výzva č. 14/2024 – Kabina 2024


Alokace finančních prostředků na výzvu


198.686.000,- Kč


Podporované aktivity


Výzva je věcně zaměřena na zajištění rozvoje sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice v souladu s dokumentací programu, a to prostřednictvím:

 • technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.


Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce k provozování sportu skutečně využíváno.

Sportovní zařízení musí sloužit místním sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Oprávnění žadatelé

 • Obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do 3 tis. obyvatel,
 • dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích – složený z obcí do 3 tis. obyvatel,
 • kraj,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje),
 • spolek,
 • obecně prospěšná společnost,
 • ústav,
 • školská právnická osoba,
 • církve a náboženské společnosti,
 • obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem.


Přípustné místo realizace


Celé území ČR


Typ výzvy


Průběžná nesoutěžní


Míra dotace


Až do výše 80 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální požadovaná výše dotace na akci musí být 500.000,- Kč a maximálně 2.000.000,- Kč.


Datum vyhlášení výzvy


2. 7. 2024


Příjem žádostí


Od 2. 9. 2024 do 29. 11. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace akce


31. 12. 2025


Zdroj: https://nsa.gov.cz/dotace/investice-nad-10-mil/kabina-2024-investice/