IROP - Zelená infrastruktura měst a obcí

Roman Bielak
Roman Bielak 18.4.2023, 10:31
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 9. 3. 2023 výzvy z IROP 2021-2027 Zelená infrastruktura – SC 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury a omezování všech forem znečištění.

63. výzva – MRR (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský kraj)

64. výzva – PR (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina)

65. výzva – VRR (Hl. m. Praha)

Cílem je budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel.


Alokace finančních prostředků na výzvu


63. výzva – 2,2 mld. Kč

64. výzva – 2,7 mld. Kč

65. výzva – 6,3 mld. Kč


Oprávnění žadatelé

 • ÚSC, organizace zřizované nebo zakládané ÚSC
 • církve, církevní organizace
 • OSS, příspěvkové organizace OSS
 • veřejné a státní vysoké školy
 • státní podniky, státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce


Nejzazší termín ukončení realizace


29. 10. 2027

Zahájení příjmu žádostí63. výzva – 23. 1. 2024, 14:00

64. výzva – 24. 1. 2024, 14:00

65. výzva – 25. 1. 2024, 14:00


Ukončení příjmu žádostí


10. 6. 2024, 14:00


Podporované akce


 • Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu, ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství (revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku);
 • Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství (revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb).

Způsobilé výdaje

 • stavba veřejného prostranství (včetně ploch dopravní infrastruktury)
 • demolice, sanace území a likvidace odpadu
 • propustné povrchy a konstrukční vrstvy
 • výsadba a úprava vegetace
 • opěrné konstrukce (včetně pergol) a lanové systémy nezbytné pro růst popínavé zeleně
 • velkoobjemové nádoby na výsadbu zeleně
 • prvky na podporu biodiverzity – refugia pro doprovodnou floru a faunu
 • úprava či vznik vodních ploch, toků a břehů
 • retenční a akumulační nádrže
 • veřejné osvětlení, mobiliář na solární energii
 • veřejně přístupná dobíjecí stanice
 • veřejné toalety splňující podmínky DNSH
 • přístřešky, altány a zastávky se zelenou střechou


Výše a míra dotace


míra dotace max. 85 %

výše dotace:

63. výzva – min. 5 mil. Kč, max. 100 mil. Kč

64. výzva – min. 5 mil. Kč, max. 100 mil. Kč

65. výzva – min. 5 mil. Kč, max. není stanoveno
Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-infrastruktura-mest-a-obci