Jak vysoutěžit dodávky elektrické energie?

Anna Holíková
Anna Holíková 7.12.2023, 13:05
V dobách energetické nejistoty je zejména pro veřejné zadavatele důležité zajistit dodávky elektrické energie s co nejnižšími náklady, aby příliš nezatěžovaly rozpočty obcí a měst.

Jak soutěžit dodávky elektrické energie a na co si dát pozor si ukážeme na níže uvedených tipech.


1. Správné stanovení předpokládané hodnoty

  U veřejných zakázek, jejichž předmětem je dodávka elektrické energie je do předpokládané hodnoty nutno zahrnout jak obchodní, tak regulovanou složku ceny. I přes skutečnost, že předmětem hodnocení je následně pouze obchodní složka ceny, do předpokládané hodnoty musí zadavatelé zahrnout i regulovanou část ceny, kterou vybranému dodavateli budou hradit. Jen tímto způsobem zadavatelé mohou zvolit správný druh zadávacího řízení.


  2. Vhodné požadavky na kvalifikaci dodavatele

   U dodavatelů elektrické energie je důležité, aby disponovali licencí na obchod s elektřinou, kterou uděluje Energetický regulační úřad podle § 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.


   3. Porovnatelnost nabídek

    Povinností zadavatele je zajistit, aby byly obdržené nabídky porovnatelné, a to zejména v rámci jejich hodnocení. Proto je nutné v zadávací dokumentaci jasně stanovit předpokládaný objem dodávek – zejména jasně definovat odběrová místa zadavatele vč. jejich předpokládané spotřeby, distribuční sazby apod. Díky tomuto přehledu je následně možné připravit kalkulační vzorec, na jehož základě mohou dodavatelé podat relevantní nabídky, které bude zadavatel schopen mezi sebou porovnat. Tato kalkulace vzájemně propojí předpokládanou spotřebu na odběrových místech v rámci stejných distribučních sazeb a stálý měsíční plat. Řádně vyplněná kalkulace zajistí zadavateli porovnatelnost nabídek a jejím výsledkem bude celková nabídková cena, která podá komplexní pohled na očekávanou výši obchodní části smluvní ceny.


    4. Doplňující informace

     Zadavatel má možnost zvolit si, jak v rámci zadávacích podmínek nastaví smluvní podmínky. Je zcela na jeho uvážení, zda ponechá smluvní podmínky na dodavatelích, nebo zda si definuje vlastní preferované oblasti smlouvy, které budou pro všechny dodavatele závazné. V druhém případě je vhodné všeobecné podmínky dodavatelů ponechat pouze jako doplňující podklad pro situace, které ve smlouvě nejsou řešeny. V případě sporných situací, které řeší jak smlouva, tak všeobecné podmínky dodavatelů, by měla mít smlouva zadavatele vždy přednost.     Pokud potřebujete vysoutěžit dodávky energií či plynu nebo poradit s konkrétním problémem, neváhejte se na nás obrátit.