MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Roman Bielak
Roman Bielak 11.4.2024, 9:49
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

1/2024/117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách


Alokace finančních prostředků na výzvu


117.000.000,- Kč


Podporované aktivity


Demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo dříve sloužících jako občanská vybavenost v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a příprava daného území na to, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Oprávnění žadatelé

  • Obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu (dále jen „SVL“) dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
  • Obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
  • Obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.
  • Kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici.

Přípustné místo realizace

  • Dotační titul č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje;
  • Dotační titul č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu č. 1.


Druh výzvy


kolová


Výše dotace


Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:

  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 – 10 000 obyvatel: max. výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
  • kraj: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


3. 4. 2024


Příjem žádostí


Od 3. 4. 2024 do 28. 6. 2024 do 12:00 hodin


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


listopad 2025


Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2024/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach