MMR - Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli

Roman Bielak
Roman Bielak 12.4.2023, 13:20
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 6. 4. 2023 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace s označením Výzva 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací z programu Podpora rozvoje regionů 2023, podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém).


Alokace finančních prostředků na výzvu


600.000.000, - Kč


Nejzazší termín zahájení realizace


listopad 2024


Nejzazší termín ukončení realizace a financování


listopad 2024


Příjem žádostí


od 2. 5. 2023 do 5. 6. 2023 do 12:00


Podporované akce


akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídavné pruhy, parkovací zálivy, zastávkové pruhy,
  • místní komunikace vedené na mostních objektech vč. těchto objektů,
  • obnova kanalizace vč. úprav k odvádění vod, pokud slouží k odvádění povrchových vod z této komunikace,
  • obnova propustků, povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrných zdí, násypů, svahů, příkopů.


Způsobilé výdaje


náklady související s realizací


Výše a míra dotace


min. 500 000 Kč, max. 10 mil. Kč, míra dotace 50 %
Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/podpora-obci-s-3001-10000-obyvateli