MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Roman Bielak
Roman Bielak 12.4.2023, 13:14
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 6. 4. 2023 výzvu z programu Podpora a rozvoj regionů 2023, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, a to pro obce do 3.000 obyvatel

Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém).


Alokace finančních prostředků na výzvu


1.756.300.000, - Kč


Nejzazší termín zahájení realizace


listopad 2024


Nejzazší termín ukončení realizace a financování


listopad 2024


Příjem žádostí


od 2. 5. 2023 do 5. 6. 2023 do 12:00
Dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací

Podporované akce

akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídavné pruhy, parkovací zálivy, zastávkové pruhy,
  • místní komunikace vedené na mostních objektech vč. těchto objektů,
  • obnova kanalizace vč. úprav k odvádění vod, pokud slouží k odvádění povrchových vod z této komunikace,
  • obnova propustků, povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrných zdí, násypů, svahů, příkopů.


Způsobilé výdaje


náklady související s realizací


Výše a míra dotace


min. 500 000 Kč, max. 10 mil. Kč, míra dotace 50 %
Dotační titul 117D8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Podporované akce

akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov:

  • kulturní domy,
  • budovy (komplex budov/areál) se sídlem obecního úřadu,
  • knihovny,
  • školní budovy (MŠ, ZŠ) vč. prostor pro družinu, školní kuchyň a jídelnu,
  • multifunkční domy.


Způsobilé výdaje


Přestavba, přístavba, rekonstrukce střechy (vč. konstrukce, krytiny) bez prvků vedoucích k energetickým úsporám, vnitřní rekonstrukce nebo modernizace.

Zateplení obvodových stěn, střechy, výměna výplní otvorů, výměna kotle vč. otopné soustavy max. do 40 % z celkových uznatelných nákladů.


Výše a míra dotace


min. 500 000 Kč, max. 10 mil. Kč, míra dotace 80 %
Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova