MPSV_NPO_Sociální služby

Roman Bielak
Roman Bielak 7.7.2023, 10:09
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvy z Národního plánu obnovy


Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Alokace finančních prostředků na výzvu

2.500.000.000, - Kč

Podporované aktivity

 • Nákup nemovitostí vč. pozemků (aktivita musí být vždy spojená s následující aktivitou)
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociálních služeb
 • Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Typ výzvy

Průběžná s jednokolým modelem hodnocení žádostí

Míra dotace

100 %

5 mil. – 80 mil. Kč vč. DPH pro neziskový sektor

5 mil. – 80 mil. Kč bez DPH pro veřejný sektor

Způsobilé výdaje

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven);
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.;
 • administrativní zázemí/kanceláře;
 • systémy protipožární ochrany;
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí;
 • nákup pozemku, stavby, práva stavby;
 • demolice;
 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení

Příjem žádostí

od 21. 7. 2023 do 22. 7. 2024

Nejzazší datum ukončení realizace projektu

31. 12. 2025

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II

Alokace finančních prostředků na výzvu

140.000.000, - Kč z toho

78.000.000, - Kč na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobil typu Plug-in hybrid

92.000.000, - Kč na nákup elektromobilů

Podporované aktivity

Vozidla kategorií:

 • M1 (osobní)
 • M2 a M3 do 7,5 t (minibus)
 • N1 do 3,5 t (nákladní)

Typ výzvy

Průběžná s jednokolým modelem hodnocení žádostí

Míra dotace

100 % (bez DPH), min 250 tis. Kč bez DPH, max 1,064 mil. Kč bez DPH na elektrovozidlo, min. 0,792 mil. Kč na vozidlo Plug – in hybrid, maximální výše 5,36 mil. Kč bez DPH na projekt

Podporované aktivity

Projekty zaměřené na podporu nákupu vozidel pro sociální služby:

 • Sociální poradenství,
 • Osobní asistence,
 • Pečovatelská služba,
 • Tísňová péče,
 • Průvodcovské a předčitatelské služby,
 • Podpora samostatného bydlení,
 • Odlehčovací služby,
 • Centra denních služeb,
 • Denní stacionáře,
 • Raná péče,
 • Telefonická krizová pomoc,
 • Tlumočnické služby,
 • Kontaktní centra,
 • Krizová pomoc,
 • Intervenční centra,
 • Nízkoprahová denní centra,
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • Noclehárny,
 • Služby následné péče,
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • Sociálně terapeutické dílny,
 • Terénní programy,
 • Sociální rehabilitace

Příjem žádostí

od 20. 7. 2023 do 31.10. 2023

Nejzazší datum ukončení realizace projektu

15.11. 2024

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_23_066-nakup-nizkoemisnich-vozidel-pro-socialni-sluzby-ii