Nové povinnosti zadavatelů od 1. 1. 2021 – odpovědné veřejné zadávání

Roman Bielak
Roman Bielak 12.1.2021, 11:51
Ode dne 1. ledna 2021 mají všichni zadavatelé nově povinnost při zadávání veřejných zakázek, a to i veřejných zakázek malého rozsahu, uplatnit zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání.

Poslanecká sněmovna PČR schválila 1. prosince novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterou se s účinností od 1. ledna 2021 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Do § 6 ZZVZ, který definuje zásady zadávání veřejných zakázek a určuje základní rámec postupu všech zadavatelů napříč různými druhy zadávacích řízení včetně veřejných zakázek malého rozsahu, byl doplněn odstavec 4, dotýkající se sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, který stanoví, že: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit“.


Současně byla do § 28 ZZVZ doplněna definice sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.


Ode dne 1. ledna 2021 mají všichni zadavatelé (tj. veřejní zadavatelé, zadavatelé sektorových zakázek i tzv. dotovaní zadavatelé dle § 4 odst. 2 ZZVZ) nově povinnost při zadávání veřejných zakázek, a to i veřejných zakázek malého rozsahu, uplatnit zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Navíc je velmi pravděpodobné, že zásady odpovědného zadávání převezmou postupně i jednotlivé operační programy strukturálních fondů EU jako celek § 6 ZZVZ a tato povinnost přejde také na soukromé subjekty, jakožto žadatele o dotaci ze strukturálních fondů.


K této nové problematice bylo vydáno několik metodických materiálů, které budou pro zvládnutí celé problematiky klíčové:Obecné dodržování zásad § 6 ZZVZ vždy bylo a bude častým měřítkem správnosti zadávacího postupu ze stran kontrolních orgánů. Je proto na každém zadavateli, aby se do svých připravovaných zadávacích řízení snažil prvky odpovědného veřejného zadávání zahrnout co nejdříve.


Potřebujete pomoct s administrací veřejných zakázek nebo zkonzultovat Váš postup s ohledem na nové povinnosti zadavatelů?


Obraťte se na nás přes e-mail: info@tendera.cz nebo na +420 731 193 745