Novela Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Roman Bielak
Roman Bielak 17.6.2023, 11:33
Dne 30. května 2023 odsouhlasila sněmovna původní znění návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek a odmítla tak pozměňovací návrhy Senátu.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „novela ZZVZ“) byla zveřejněna ve Sbírce zákonů v částce 84 dne 16. 6. 2023 jako Zákon č. 166/2023 Sb.

Novela ZZVZ je v pořadí již desátou změnou ZZVZ, která napravuje nedostatky transpozice vytýkaných Evropskou komisí a změny navázané na některé zákony a instituty, které po šesti letech od účinnosti zákona volaly po zpřesnění a přizpůsobení evropským trendům. Nejedná se však o zásadní koncepční změny procesu zadávání veřejných zakázek a nejsou zaváděna nová pravidla a povinnosti.

Novela ZZVZ např. zpřesňuje právní úpravu dynamického nákupního systému, snižuje administrativní zátěž a ustupuje od nepřiměřené přísnosti některých pravidel.

V současnosti zadavatelé musejí vyloučit účastníka ze zadávacího řízení i při formálních chybách – například nepředložil-li účastník doklad prokazující složení jistoty. Zadavatel v tomto případě nemá na výběr, jelikož účastníka doposud nebylo možné vyzvat k doplnění podkladů. Toto se novelou ZZVZ mění.

Novinkou je také to, že zadavatel může splnit povinnost zaslat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh též tak, že po celou dobu trvání správního řízení zajistí úřadu přístup k dokumentům v certifikovaném elektronickém nástroji.

Nová je rovněž možnost zadavatele zakotvit do zadávací dokumentace lhůty k podání námitek proti zadávacím podmínkám (nejpozději 72 hodin před koncem lhůty k podání nabídek). Opatření zajistí dostatečný prostor pro zadavatele, aby v reakci na námitky provedl změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Určitých změn doznal i § 222 ZZVZ – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel již nově nemusí sledovat u dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb dle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ hodnotu změny, která byla omezena na 50 % původní hodnoty zakázky. Nově musí pouze sledovat, aby cenový nárůst související se změnami podle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřekročil 30 % původní hodnoty zakázky.

Novela zákona nabude účinnosti třicátým dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů, tj. 16. 7. 2023.