NPŽP - Výzva č. 2/2024 - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Roman Bielak
Roman Bielak 8.4.2024, 12:17
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dne 2. 4. 2024 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.


Alokace finančních prostředků na výzvu


15.000.000,- Kč


Podporované aktivity


a) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizaci;

b) Organizaci Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu, včetně vazby těchto témat k problematice zlepšení kvality ovzduší (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.). Podporovány budou výdaje související s organizací maximálně 1 Místního dne pro klima a energii;

c) Podporu jednoho pracovního místa pro pracovníka obce apod. (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek.


Oprávnění žadatelé


- obce a města,

- dobrovolné svazky obcí,

- místní akční skupiny


Přípustné místo realizace


Celé území ČR


Typ výzvy


Jednokolová nesoutěžní


Míra dotace


Minimální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 2 mil. Kč.

Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity a) a b) činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity c) činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.


Datum vyhlášení výzvy


2. 4. 2024


Příjem žádostí


Od 2. 9. 2024 do 28. 2. 2025 nebo do vyčerpání alokace.


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2026


Zdroj: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=127