NPŽP - Výzva č. 3/2024 - Emise ze stacionárních zdrojů

Roman Bielak
Roman Bielak 5.4.2024, 11:08
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dne 2. 4. 2024 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Výzva č. 3/2024: Emise ze stacionárních zdrojů


Alokace finančních prostředků na výzvu


30.000.000,- Kč

Podporované aktivity

 1. Snižování emisí těžkých kovů: pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
 2. Snižování emisí pachových látek: pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.

Oprávnění příjemci

 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající,
 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • příspěvkové organizace.


Přípustné místo realizace


Celé území ČR


Typ výzvy


Jednokolová nesoutěžní


Výše podpory


Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí:

 • pro aktivitu 1. 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro aktivitu 2. 50 % z celkových způsobilých výdajů


Datum vyhlášení výzvy


2. 4.2024


Příjem žádostí


od 6. 5. 2024 od 10:00 do 5. 5. 2025 (nejpozději do vyčerpáni alokace)


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2027


Zdroj: www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=129