NPŽP - Výzva č. 4/2024 - Ekologická likvidace autovraků

Roman Bielak
Roman Bielak 18.4.2024, 9:30
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Výzva č. 4/2024: Ekologická likvidace autovraků


Alokace finančních prostředků na výzvu


50.000.000,- Kč


Podporované aktivity


Kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2024.


Oprávnění žadatelé


Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) provozující zařízení pro nakládání s odpady povolené podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.


Přípustné místo realizace


Celé území ČR


Typ výzvy


Jednokolová nesoutěžní


Výše podpory


V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí maximální podpora 200 Kč za zpracované vozidlo s ukončenou životností, přičemž se uvažuje 50 Kč při splnění množstevního limitu u skla, 50 Kč při splnění množstevního limitu u textilií, 50 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik a 50 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.

Bonus na komodity z jednoho autovraku činí u pneumatik 250 Kč, skla 150 Kč, plastů 250 Kč a textilií 250 Kč.


Datum vyhlášení výzvy


9. 4. 2024


Příjem žádostí


od 6. 1. 2025 do 31. 3. 2025


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2024


Zdroj: www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=133