NPŽP - Výzva č. 8/2024 - Energetické úspory veřejných budov

Roman Bielak
Roman Bielak 14.6.2024, 9:24
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Národního programu Životní prostředí výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory.

Výzva č. 8/2024: Energetické úspory veřejných budov


Alokace finančních prostředků na výzvu


1.000.000.000,- Kč


Podporované aktivity


Snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejích provozu.


Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější nebo meziokenní stínící prvky.


Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za – tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, kondenzační kotel na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriové akumulace.
 • Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE.

Oprávnění příjemci podpory

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem


Místo realizace projektu


Území ČR


Typ výzvy


Jednokolová nesoutěžní


Výše podpory


Podpora činí maximálně 50 % nebo 60 % (dle rozsahu renovace) z celkových způsobilých výdajů projektu.


Datum vyhlášení výzvy


4. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 1. 7. 2024 do 31. 10. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


15. 6. 2026


Časová způsobilost výdajů


Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. února 2020.


Zdroj: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=136