OP TAK - Obnovitelné zdroje energie - větrné elektrárny - výzva II.

Roman Bielak
Roman Bielak 18.6.2024, 9:06
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 výzvu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II


Alokace finančních prostředků na výzvu


3.000.000.000,- Kč


Podporované aktivity


Výstavba větrných elektráren

Příjemci podpory

  • malé a střední podniky
  • velké podniky


Přípustné místo realizace


Území ČR, mimo NUTS 2 Praha


Systém sběru žádostí


Průběžný


Model hodnocení


Jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3,070 mil. Kč a maximálně 66,7 mil. EUR.

Míra podpory

  • malý podnik: 65 %
  • střední podnik: 55 %
  • velký podnik: 45 %

Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt.


Datum vyhlášení výzvy


14. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 28. 6. 2024 do 31. 10. 2025


Nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu


30. 11. 2027


Zdroj: www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-ii