OP TAK - Proof of Concept – výzva II

Roman Bielak
Roman Bielak 15.4.2024, 12:24
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace vyhlásilo v rámci implementace Operačního programu TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027 Výzvu Proof of Concept.

Proof of Concept – výzva II


Alokace finančních prostředků na výzvu


250.000.000,- Kč


Podporované aktivity


a) Příprava studie proveditelnosti

Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu plánovaného výzkumného a vývojového projektu s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh.

Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat zejm. aktivity:

 • Předběžné technické projekty, přípravné studie a testy
  k posouzení šancí na úspěch plánovaného projektu výzkumu a vývoje.
 • Zjištění současného vědeckého, výzkumného
  a technologického stavu a zjištění situace v oblasti práv duševního vlastnictví.
 • Identifikace výzkumných a vývojových prací potřebných
  v rámci plánovaného projektu.
 • Identifikace potřebných vědeckých a technických zdrojů
  a v případě potřeby identifikace nutných partnerů pro spolupráci.
 • Analýza / průzkum tržního potenciálu.

b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh.

Oprávnění žadatelé

 • malé a střední podniky
 • malé společnosti se střední tržní kapitalizací
 • výzkumné organizace


Přípustné místo realizace


území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.


Druh výzvy


kolová


Model hodnocení


jednokolový


Způsobilé výdaje


Způsobilé výdaje pro aktivitu a)

Náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti, např.:

 • osobní náklady;
 • náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby;
 • odpisy – náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál.


Způsobilé výdaje pro aktivitu b)

a) Náklady pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie experimentálního vývoje, např.:

 • osobní náklady;
 • náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby;
 • odpisy – náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál ve výši 20 % výše uvedených nákladů.

b) Náklady dle článku 28 GBER (podpora na inovace):

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí;
 • poplatky související s řízením o udělení národního patentu, mezinárodní přihlášce podle PCT nebo udělení evropského patentu podle EPC;
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

c) Náklady dle de minimis:

 • investice do nehmotného a hmotného majetku.


Míra podpory


Aktivita a)

Malý podnik: 70 %

Střední podnik: 60 %

Small midcap: 50 %


Aktivita b)

Malý podnik: 45 %

Střední podnik: 35 %

Small midcap: 25 %

Výzkumná organizace: 85 %


Datum vyhlášení výzvy


10. 4. 2024


Příjem žádostí


od 24. 4. 2024 do 10. 9. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2025 pro aktivitu a)

31. 12. 2026 pro aktivitu b)


Zdroj: www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/proof-of-concept-optak/proof-of-concept-vyzva-ii/