OP TAK - Spolupráce - Klastry - výzva II

Roman Bielak
Roman Bielak 22.4.2024, 13:22
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo Výzvu Spolupráce – Klastry v rámci implementace Operačního programu TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027.

Spolupráce – Klastry – výzva II


Alokace finančních prostředků na výzvu


500.000.000,- Kč

Podporované aktivity

  • Kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby.
  • Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity MSP pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.
  • Rozvoj inovačního klastru – aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky.


Oprávnění žadatelé


Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace


Přípustné místo realizace


Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha


Druh výzvy


Průběžná


Model hodnocení


Jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


Minimální výše


Maximální výše

2 mil. Kč

Aktivita a)

Max. 35 mil. Kč na 1 projekt (excelentní klastry)

Max. 20 mil. Kč na 1 projekt (rozvinuté klastry)

Aktivita b)

Max. 80 mil. Kč (excelentní klastry)

Max. 40 mil. Kč (rozvinuté klastry)

Aktivita c)

Max. 16 mil. Kč (excelentní klastry)

Max. 10 mil. Kč (rozvinuté klastry)

Max. 6 mil. Kč (nezralé klastry)


Míra podpory


Aktivita a)

Malý podnik

Průmyslový výzkum 70 %

Experimentální vývoj 45 %

Střední podnik

Průmyslový výzkum 60 %

Experimentální vývoj 35 %

Velký podnik

Průmyslový výzkum 50 %

Experimentální vývoj 25 %


Aktivity b) a c)

Bez ohledu na velikost

50 %


Datum vyhlášení výzvy


11. 4. 2024


Příjem žádostí


Od 25. 4. 2024 do 5. 4. 2025


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2027


Zdroj: www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-optak/spoluprace-klastry-vyzva-ii/