OP TAK - Úspory energie - výzva II

Roman Bielak
Roman Bielak 13.5.2024, 10:21
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 výzvu Úspory energie – výzva II.

Úspory energie – výzva II.


Alokace finančních prostředků na výzvu


5.000.000.000,- Kč


Podporované aktivity


a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (dle čl. 38a Nařízení komise 651/2014)

b) Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství (dle čl. 38 a 41 Nařízení komise 651/2014)


Oprávnění žadatelé


Individuální podpora projektů – subjekty/občané, kteří budou mít prospěch ze snížení negativních vlivů na životní prostředí.


Přípustné místo realizace


Území ČR mimo NUTS 2 Praha


Druh výzvy


Průběžná


Model hodnocení


Jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 0,625 mil. Kč a maximálně do výše 2 000 mil. Kč.


Míra dotace


Režim dle čl. 38a:


NUTS CZ04, CZ05, CZ07, CZ8


Dle varianty 45-65 %, 60-80 %


NUTS CZ02, CZ03, CZ06


Dle varianty 35-55 %, 50-70 %


Režim dle čl. 38:


NUTS CZ04, CZ05, CZ07, CZ8


45-65 %


NUTS CZ02, CZ03, CZ06


35-55 %


Režim dle čl. 41:


Dle varianty 45-65 % nebo 30-50 %


Režim de minimis:


Všechny subjekty 50 %


Datum vyhlášení výzvy


10. 5. 2024


Příjem žádostí


Od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 10. 2026


Zdroj: www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-ii