OPŽP - Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

Roman Bielak
Roman Bielak 7.11.2023, 8:40
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.

Alokace finančních prostředků na výzvu

200.000.000, - Kč

Podporované aktivity

  • Výstavba/modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: plasty 15 01 02 a 20 01 39 a plasty vzniklé úpravou odpadu komunálního původu 19 12 04 a 19 12 12;
  • Výstupy ze zařízení musí alespoň ze 70 % směřovat k následnému materiálovému využití;
  • U projektů, které zpracovávají více než 9 217 t odpadu ročně, je třeba provést individuální posouzení klimatického dopadu dle Technických pokynů pro prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu.


Typ výzvy


Průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádosti


Míra dotace


85 %


Příjemci dotace


Subjekty nakládající s odpady


Příjem žádostí


od 15. 11. 2023 do 28. 6. 2024


Nejzazší termín dokončení fyzické realizace projektu


31. 12. 2029


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/62-vyzva/