OPŽP - Čištění odpadních vod, vodárenské systémy a ochrana proti povodním

Roman Bielak
Roman Bielak 21.6.2023, 16:33
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 15. 6. 2023 výzvy na pomoc obcím a vodohospodářům z veřejného sektoru, kteří se chystají budovat či modernizovat zásobování pitnou vodou nebo čištění odpadních vod a podpoří i projekty monitorovacích a výstražných protipovodňových systémů.


42. výzva


Alokace finančních prostředků na výzvu


2.000.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod, dobudování a výstavba kanalizace

Opatření 1.4.2: Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění

Opatření 1.4.3: Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčistírny apod.)


Typ výzvy


Kolová (soutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí

Míra dotace

 • Opatření 1.4.1 a 1.4.3: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč
 • Opatření 1.4.2: max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. Kč
 • V případě kombinace opatření max. 200 mil Kč na žádost

Příjemci dotace

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • Zájmové sdružení právnických osob vlastnění z více než 50 % veřejným subjektem


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2029


Příjem žádostí


od 30. 8. 2023 do 30. 9. 2023


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/42-vyzva/43. výzva


Alokace finančních prostředků na výzvu


1.500.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod, dobudování a výstavba kanalizace

Podporována bude výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod.


Typ výzvy


Průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí


Míra dotace


max. 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč

Příjemci dotace

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • Zájmové sdružení právnických osob vlastnění z více než 50 % veřejným subjektem


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2029


Příjem žádostí


od 6. 9. 2023 do 31. 10. 2023 nebo do překročení alokace výzvy o 10 %


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/43-vyzva/44. výzva


Alokace finančních prostředků na výzvu


500.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Opatření 1.4.4: Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů

Opatření 1.4.5: Intenzifikace úpraven pitné vody


Typ výzvy


Kolová (soutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí

Míra dotace

 • Opatření 1.4.4: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • Opatření 1.4.5: max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč

Příjemci dotace

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • Zájmové sdružení právnických osob vlastnění z více než 50 % veřejným subjektem


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2029


Příjem žádostí


od 30. 8. 2023 do 30. 9. 2023


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/44-vyzva/48. výzva


Alokace finančních prostředků na výzvu


250.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Opatření 1.3.5: Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů, mezi podporované aktivity patří:

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni,
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům stanoveným Hasičským záchranným sborem ČR (upgrade varovných systémů),
 • tvorba digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují, nebo pro subjekty, které si dosud digitální povodňový plán nepořídily (např. obce, města, obce s rozšířenou působností, kraje),
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí,
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí,
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ),
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.


Typ výzvy


Průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí


Míra dotace


max. 85 % z celkových způsobilých výdajů

v případě projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a upgrade varovných systémů, generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území max. 50 %

Příjemci dotace

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Kraje
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu, státní podniky


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2029


Příjem žádostí


od 28. 6. 2023 do 15. 12. 2023


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/48-vyzva/