OPŽP - Odpadové hospodářství

Roman Bielak
Roman Bielak 5.9.2023, 10:48
Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášení výzev zaměřených na odpadové hospodářství.


59. výzva – Prevence vzniku odpadu


Alokace finančních prostředků na výzvu


500.000.000, - Kč

Podporované aktivity

 • Separace/oddělený sběr a svoz – nádoby do domácností (papír, plast, bioodpad), kontejnery na sběrná místa, lisovací koše, svozový prostředek (dotace max 50 %) vč. IT a vážních systému, podzemní a polopodzemní kontejnery.
 • Sběrné dvory a sběrná místa – stavební práce, vybavení sběrného dvora
 • Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu
 • Výstavba a modernizace odpadových bioplynových stanic


Typ výzvy


průběžná


Míra dotace


85 %, min. 0,5 mil. Kč

Příjemci dotace

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)


Příjem žádostí


od 15. 11. 2023 – 28. 6. 2024


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/59-vyzva/60. výzva – Třídící linky


Alokace finančních prostředků na výzvu


250.000.000, - Kč

Podporované aktivity

 • vysoce účinné technologie pro třídění a dotřiďování již přetříděných složek odpadu


Typ výzvy


kolová


Míra dotace


70 %, min. 0,5 mil. Kč

Příjemci dotace

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob


Příjem žádostí


od 6. 12. 2023 do 29. 2. 2024


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/60-vyzva/61. výzva – Energetické využívání odpadů


Alokace finančních prostředků na výzvu


500.000.000, - Kč

Podporované aktivity

 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů


Typ výzvy


kolová


Míra dotace


70 %, min. 0,5 mil. Kč

Příjemci dotace

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)


Příjem žádostí


od 6. 12. 2023 do 29. 2. 2024


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/61-vyzva/