Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Iveta Prášková
Iveta Prášková 25.4.2022, 14:12
Pravidla pro výběr dodavatelů pro OP TAK.

Nová Pravidla pro výběr dodavatelů pro OP TAK (dále jen „PpVD“) jsou tu, a to s platností a účinností od 25. 4. 2022. Na první pohled jsou zpracovány přehledněji a v lepším textovém formátu, je také myšleno již od začátku na přehled prováděných změn a na číslování verzí pravidel, což v končícím programovém období v OP PIK nebylo tak zřetelné vzhledem k množství aktualizací a vydávání nových pravidel.

Příjemci jsou povinni postupy upravenými v těchto PpVD zadávat zejména zakázky, které nezadávají v některém ze zadávacích řízení dle § 3 ZZVZ, na základě výjimek určených ZZVZ a zakázky malého rozsahu.

Pro účely PpVD se zakázky podle výše předpokládané hodnoty člení na zakázky malého rozsahu a vyšší hodnoty. Zakázkou malého rozsahu je zakázka na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou max. 2 mil. Kč bez DPH a zakázka na stavební práce s předpokládanou hodnotou 6 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel zadá zakázku vyšší hodnoty v otevřené výzvě na profilu zadavatele a na webovém portálu API, v případě zakázek malého rozsahu může zadavatel zadat zakázku v uzavřené výzvě oslovením min. 3 způsobilých dodavatelů. V případě zadavatele, který není zadavatelem dle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ může zadat v uzavřené výzvě také zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20 mil. Kč bez DPH.

Zadávací a obecné podmínky v PpVD zůstaly ve stejném duchu jako pravidla pro výběr doavatelů v OP PIK. Liší se lhůta pro podání nabídek, která nesmí být:

  • kratší než 10 dnů u zakázek malého rozsahu,
  • kratší než 15 dnů u zakázek vyšší hodnoty,
  • kratší než 30 dnů v případě zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

PpVD v rámci komisí pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek nestanovují pravidla pro počet členů komisí a jejich přítomnosti na jednáních komise.

PpVD zadavateli umožňují v zadávacích podmínkách vyhradit si možnost o podaných nabídkách s účastníky jednat.

Podání nabídek je umožněno jak v listinné, tak v elektronické podobě. Při uzavírání smlouvy s vybraným účastníkem není již stanovena doba na poskytnutí součinnosti k jejímu uzavření. Dále ve smlouvě již stačí uvedení pouze ceny bez DPH. Co se týká změn závazku ze smlouvy na zakázku, může zadavatel postupovat analogicky dle ZZVZ. Zadavatel si může rovněž ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradit v zadávacích podmínkách možnost nahrazení dodavatele.

Velká změna se týká poskytování, a hlavně předkládání dokumentace pro účely kontrol. Zadavatel předkládá ke kontrole kompletní dokumentaci až po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, a to do systému pro příjem dotačních žádostí MS 2021+.

Veškeré informace jsou čerpány z:

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2022/04/pravidla-pro-vyber-dodavatelu-op-tak-.pdf