Prokazování skutečných majitelů účastníkem veřejné zakázky od 1. 6. 2021

Roman Bielak
Roman Bielak 15.3.2021, 9:20
Pokud máte zájem o účast v zadávacích řízeních a usilujete o veřejné zakázky, je nejvyšší čas splnit svoje povinnosti ve vztahu k evidenci skutečných majitelů.

V současné době je vybraný dodavatel povinen vztah skutečných majitelů k dodavateli, pokud nelze zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů, prokázat odpovídajícími doklady jejichž demonstrativní výčet uvádí § 122 odst. 5 písm. b) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská či zakladatelská smlouva nebo stanovy), avšak je jen na dodavateli, jakými doklady své skutečné majitele prokáže, pokud z něj vyplývají rozhodné skutečnosti.

Dnem 1. 6. 2021 v souvislosti s přijetím zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti část dvacátá pátá Zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází k novelizaci Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a stávající způsob prokázání skutečných majitelů již nebude dostačující.

K prokázání skutečných majitelů bude nutný zápis do evidence skutečných majitelů a pokud nebude vybraný dodavatel v evidenci skutečných majitelů zapsán, zadavatel jej v souladu s čl. 7, odst. a) § 122 ZZVZ vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

Pokud máte zájem o účast v zadávacích řízeních a usilujete o veřejné zakázky, je nejvyšší čas splnit svoje povinnosti ve vztahu k evidenci skutečných majitelů.