SFDI - Cyklostezky

Roman Bielak
Roman Bielak 9.5.2024, 10:43
Státní fond dopravní infrastruktury po schválení Výborem SFDI dne 26. 4. 2024 stanovil pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2025.

Účel poskytnutí příspěvku

  • výstavba cyklistické stezky
  • oprava cyklistické stezky
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Žadatelé/příjemci

  • obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky
  • příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce
  • svazek obcí nebo společenství obcí
  • kraj jako vlastník pozemků trvale dotčených výstavbou cyklistické stezky
  • příspěvková organizace anebo obchodní společnost SÚS zřízená/založená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje


Výše příspěvku


Maximálně do výše 85 %


Příjem žádostí


Do 1. 7. 2024


Časová způsobilost výdajů


Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací Akce, které vznikly po 1. 5. 2024.


Zdroj: www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace