SFŽP - ModF - RES+ č. 3/2024 a 4/2024

Roman Bielak
Roman Bielak 5.1.2024, 10:35
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek programu Modernizačního fondu.


ModF – RES+ č. 3/2024 - Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 000 000 000, - Kč


Podporované aktivity


Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.


Oprávnění žadatelé:


Obce s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023


Míra dotace


max. 75 %


Datum vyhlášení výzvy


21. 12. 2023


Příjem žádostí


od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


Do 3 let od vydání rozhodnutí


Zdroj: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=27ModF – RES+ č. 4/2024 - Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 000 000 000, - Kč


Podporované aktivity

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody,
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Oprávnění žadatelé:

 • kraje
 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli


Míra dotace


max. 45 % na instalace FVE

max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice


Datum vyhlášení výzvy


21. 12. 2023


Příjem žádostí


od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


Do 5 let od vydání rozhodnutí


Zdroj: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=28