SFŽP - OP Spravedlivá transformace - Zpřístupnění území zasaženého těžbou uhlí

Roman Bielak
Roman Bielak 19.6.2023, 17:21
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo balíček výzev zaměřených na financování projektů na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji
Výzva č. OPST 22/2023 – Obnova území – Koncepce a příprava projektů – Karlovarský kraj 
Výzva č. OPST 23/2023 – Obnova území – Koncepce a příprava projektů – Ústecký kraj 
Výzva č. OPST 24/2023 – Obnova území – Koncepce a příprava projektů – Moravskoslezský kraj 
Výzva č. OPST 25/2023 – Obnova území – Příroda a krajina – Karlovarský kraj 
Výzva č. OPST 26/2023 – Obnova území – Příroda a krajina – Ústecký kraj 
Výzva č. OPST 27/2023 – Obnova území – Příroda a krajina – Moravskoslezský kraj 
Výzva č. OPST 28/2023 – Obnova území – Infrastruktura – Karlovarský kraj 
Výzva č. OPST 29/2023 – Obnova území – Infrastruktura – Ústecký kraj 
Výzva č. OPST 28/2023 – Obnova území – Infrastruktura – Moravskoslezský krajKarlovarský krajVýzva č. OPST 22/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


40.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Plánování a koordinace rozvoje území.

 • Podaktivita 1.1: Pořízení územně plánovacích podkladů a dalších podkladů využitelných v územním plánování (např. územní studie, urbanistická studie), pořízení regulačního plánu nebo jeho změny.
 • Podaktivita 1.2: Pořízení územního plánu nebo jeho změny.
 • Podaktivita 1.3: Příprava podkladů pro vznik chráněných území a registraci významných krajinných prvků (tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, označení chráněných území a geodetické zaměření apod.).


Aktivita 2: Příprava projektů.

 • Podaktivita 2.1: Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů, např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci projektů způsobilých v rámci obnovy území OPST.
 • Podaktivita 2.2: Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace pro projekty způsobilé v rámci obnovy území.


Aktivita 3: Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability.


Aktivita 4: Podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality.


Typ výzvy


Průběžná

Míra dotace

 • Podaktivita 1.1, 1.2:max. 80 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Podaktivita 1.3: max. 95 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Aktivita 2: max. 75 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Aktivita 3: max. 95 % celkových způsobilých výdajů, min. 190 tis. EUR
 • Aktivita 4: max. 85 % celkových způsobilých výdajů, min. 750 tis. Kč


Příjemci dotace


Upřesněno v kapitole D.8.2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021-2027 dle jednotlivých aktivit.


Datum vyhlášení výzvy


31. 5. 2023


Příjem žádostí


od 31. 5. 2023 do 30. 6. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/22-vyzva/Výzva č. OPST 25/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


60.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (vytváření a obnova tůní a mokřadů, malé vodní nádrže, revitalizace a renaturace vodních toků a niv, nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů).

Aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES)).

Aktivita 3: Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů.

Aktivita 4: Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů.

Aktivita 5: Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


60 – 100 % dle jednotlivých aktivit a zaměření projektů

Příjemci dotace

 • obce, dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecněprospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající


Datum vyhlášení výzvy


2. 6. 2023


Příjem žádostí


od 16. 6. 2023 do 30. 6. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2025


Zdroj: https://opst.cz/dotace/25-vyzva/Výzva č. OPST 28/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


60.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.

Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


85 % z celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč

Příjemci dotace

 • obce, dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / městskými částmi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • veřejné a státní vysoké školy
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • obchodní korporace


Datum vyhlášení výzvy


13. 6. 2023


Příjem žádostí


od 27. 6. 2023 do 30. 6. 2025


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/28-vyzva/Ústecký kraj
Výzva č. OPST 23/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


60.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Plánování a koordinace rozvoje území.

 • Podaktivita 1.1: Pořízení územně plánovacích podkladů a dalších podkladů využitelných v územním plánování (např. územní studie, urbanistická studie), pořízení regulačního plánu nebo jeho změny.
 • Podaktivita 1.2: Pořízení územního plánu nebo jeho změny.
 • Podaktivita 1.3: Příprava podkladů pro vznik chráněných území a registraci významných krajinných prvků (tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, označení chráněných území a geodetické zaměření apod.).


Aktivita 2: Příprava projektů.

 • Podaktivita 2.1: Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů, např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci projektů způsobilých v rámci obnovy území OPST.
 • Podaktivita 2.2: Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace pro projekty způsobilé v rámci obnovy území.


Aktivita 3: Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability.


Aktivita 4: Podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality.


Typ výzvy


Průběžná

Míra dotace

 • Podaktivita 1.1, 1.2: max. 80 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Podaktivita 1.3: max. 95 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Aktivita 2: max. 75 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Aktivita 3: max. 95 % celkových způsobilých výdajů, min. 190 tis. EUR
 • Aktivita 4: max. 85 % celkových způsobilých výdajů, min. 750 tis. Kč


Příjemci dotace


Upřesněno v kapitole D.8.2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021-2027 dle jednotlivých aktivit.


Datum vyhlášení výzvy


31. 5. 2023


Příjem žádostí


od 31. 5. 2023 do 30. 6. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/23-vyzva/Výzva č. OPST 26/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


90.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (vytváření a obnova tůní a mokřadů, malé vodní nádrže, revitalizace a renaturace vodních toků a niv, nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů).

Aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES).

Aktivita 3: Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů.

Aktivita 4: Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů.

Aktivita 5: Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


60 – 100 % dle jednotlivých aktivit a zaměření projektů

Příjemci dotace

 • obce, dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecněprospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající


Datum vyhlášení výzvy


2. 6. 2023


Příjem žádostí


od 16. 6. 2023 do 30. 6. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2025


Zdroj: https://opst.cz/dotace/26-vyzva/Výzva č. OPST 29/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


120.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.

Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


85 % z celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč

Příjemci dotace

 • obce, dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / městskými částmi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • veřejné a státní vysoké školy
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • obchodní korporace


Datum vyhlášení výzvy


13. 6. 2023


Příjem žádostí


od 27. 6. 2023 do 30. 6. 2025


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/29-vyzva/Moravskoslezský kraj
Výzva č. OPST 24/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


100.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Plánování a koordinace rozvoje území.

 • Podaktivita 1.1: Pořízení územně plánovacích podkladů a dalších podkladů využitelných v územním plánování (např. územní studie, urbanistická studie), pořízení regulačního plánu nebo jeho změny.
 • Podaktivita 1.2: Pořízení územního plánu nebo jeho změny.
 • Podaktivita 1.3: Příprava podkladů pro vznik chráněných území a registraci významných krajinných prvků (tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, označení chráněných území a geodetické zaměření apod.).


Aktivita 2: Příprava projektů.

 • Podaktivita 2.1.: Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů, např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci projektů způsobilých v rámci obnovy území OPST.
 • Podaktivita 2.2: Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace pro projekty způsobilé v rámci obnovy území.


Aktivita 3: Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability.


Aktivita 4: Podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality.


Typ výzvy


Průběžná

Míra dotace

 • Podaktivita 1.1, 1.2: max. 80 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Podaktivita 1.3: max. 95 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Aktivita 2: max. 75 % celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 • Aktivita 3: max. 95 % celkových způsobilých výdajů, min. 190 tis. EUR
 • Aktivita 4: max. 85 % celkových způsobilých výdajů, min. 750 tis. Kč


Příjemci dotace


Upřesněno v kapitole D.8.2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021-2027 dle jednotlivých aktivit.


Datum vyhlášení výzvy


31. 5. 2023


Příjem žádostí


od 31. 5. 2023 do 30. 6. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/24-vyzva/Výzva č. OPST 27/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


225.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (vytváření a obnova tůní a mokřadů, malé vodní nádrže, revitalizace a renaturace vodních toků a niv, nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů).

Aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES).

Aktivita 3: Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů.

Aktivita 4: Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů.

Aktivita 5: Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


60 – 100 % dle jednotlivých aktivit a zaměření projektů

Příjemci dotace

 • obce, dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecněprospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající


Datum vyhlášení výzvy


2. 6. 2023


Příjem žádostí


od 16. 6. 2023 do 30. 6. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2025


Zdroj: https://opst.cz/dotace/27-vyzva/Výzva č. OPST 30/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


275.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1: Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.

Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


85 % z celkových způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč

Příjemci dotace

 • obce, dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / městskými částmi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • veřejné a státní vysoké školy
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • obchodní korporace


Datum vyhlášení výzvy


13. 6. 2023


Příjem žádostí


od 27. 6. 2023 do 30. 6. 2025


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/30-vyzva/