SFŽP - Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Roman Bielak
Roman Bielak 19.7.2023, 8:57
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo Výzvu č. 6/2023 Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.


Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biolgicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biolgicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.Alokace finančních prostředků na výzvu

1.600.000.000, - Kč

z toho na aktivitu C 1 mld. Kč

Podporované aktivity

Aktivita A:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele

Aktivita B:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C:

 • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
 • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
 • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy

Typ výzvy

Průběžná

Míra podpory

 • u aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • u aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • u aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH


Příjemci dotace

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Pro aktivitu A – výše uvedení příjemci, kteří jsou zemědělským podnikatelem ve smyslu § 2e Zákona č. 252/1997 Sb. (pouze MSP)

Datum vyhlášení výzvy

11. 7. 2023

Příjem žádostí

od 1. 9. 2023 do 1. 5. 2024

Ukončení fyzické realizace

31. 8. 2025

Zdroj: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=122