SFŽP - Výzva č. 6/2024 - Vodovody a úpravny vody

Roman Bielak
Roman Bielak 15.5.2024, 10:48
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí na vodovody a úpravny vody.

Výzva č. 6/2024: Vodovody a úpravny vody


Alokace finančních prostředků na výzvu2.200.000.000,- Kč

Podporované aktivity

  • Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody
  • Intenzifikace úpraven vody


Oprávnění příjemci podpory


Žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla ze strany SFŽP doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů.


Přípustné místo realizace


Území ČR


Typ výzvy


Jednokolová nesoutěžní


Výše podpory


Aktivita a) 60 % z celkových způsobilých výdajů

Aktivita b) max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč


Datum vyhlášení výzvy


7. 5. 2024


Příjem žádostí


Od 15. 5. 2024 do 2. 9. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2029


Časová způsobilost výdajů


Způsobilé výdaje musí být vzniklé a uhrazené nejdříve 

1. 1. 2021


Zdroj: www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=299