SFŽP - Výzva č. 7/2024 - Kanalizace a čistírny odpadních vod

Roman Bielak
Roman Bielak 15.5.2024, 10:53
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí na kanalizace a čistírny odpadních vod.

Výzva č. 7/2024: Kanalizace a čistírny odpadních vod


Alokace finančních prostředků na výzvu7.800.000.000,- Kč

Podporované aktivity

  • 1.3.C Kanalizace
  • 1.3.D.a Výstavba čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)
  • 1.3.D.b Modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)


Oprávnění příjemci podpory


Žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla ze strany SFŽP doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů.


Přípustné místo realizace


Území ČR


Typ výzvy


Jednokolová nesoutěžní


Výše podpory


Maximální výše podpory na jeden projekt činí u opatření 1.3.C. a 1.3.D.a 60 % z celkových způsobilých výdajů, na opatření 1.3.D.b max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. Kč. Maximální výše podpory na žádost činí 200 mil. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


7. 5. 2024


Příjem žádostí


Od 15. 5. 2024 do 2. 9. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2029


Časová způsobilost výdajů


Způsobilé výdaje musí být vzniklé a uhrazené nejdříve 

1. 1. 2021


Zdroj: www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=299