Zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP)

Roman Bielak
Roman Bielak 29.8.2022, 12:08
Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo dne 12. 8. 2022 Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027.

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo dne 12. 8. 2022 Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027 (dále jen „Pokyny“). Verze 1 je účinná od 12. 8. 2022 a Pokyny jsou přílohou č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027.

Podle těchto PpVD musí při výběru dodavatelů postupovat zadavatelé dle § 4 odst. 1 až 3 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) v případě zakázek jejíchž předpokládaná hodnota je vyšší než 500 000, - Kč bez DPH a v případě zakázek na dodávky a služby nedosahuje 2 000 000, - Kč bez DPH a zakázek na stavební práce 6 000 000, - Kč bez DPH. Zadavatelé mohou tyto zakázky zadat v uzavřené výzvě.

Ostatní zadavatelé v případě zakázek na dodávky a služby jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 2 000 000, - Kč bez DPH a zakázek na stavební práce jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 20 000 000, - Kč bez DPH mohou rovněž zakázky zadávat v uzavřené výzvě. V uzavřené výzvě osloví zadavatel písemnou výzvou k podání nabídky min. 3 potencionální dodavatele o kterých je mu známo, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout.

Ostatní zadavatelé v případě zakázek na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou vyšší než 2 000 000, - Kč bez DPH anebo u zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou vyšší než 20 000 000, - Kč bez DPH zadávají zakázky v otevřené výzvě a výběrové řízení zahajují zveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele.

Rozpis podrobných podmínek je uveden v příloze č. 6.