Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel

Anna Holíková
Anna Holíková 1.12.2022, 8:18
Dne 30. 11. 2022 bylo ve sbírce zákonů zveřejněné znění Zákona č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

Dne 30. 11. 2022 bylo ve sbírce zákonů zveřejněné znění Zákona č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „Zákon“). Účinnost zákona byla stanovena na první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona, tzn. od 1. 12. 2022. Zákon je následkem implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility (ve znění Směrnice EP a Rady 2019/1161 ze dne 20. června 2019).

Zákon se vztahuje na smlouvy uzavírané do 31. 12. 2030 na nadlimitní veřejné zakázky, jejichž předmětem je nákup, leasing nebo pronájem silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo silničních vozidel třídy I kategorie M3 anebo třídy A kategorie M3 a na smlouvy na zajištění veřejné služby v přepravě cestujících. Zákon se nepoužije v případě veřejných zakázek zahájených přede dnem jeho účinnosti.

Veřejní zadavatelé a objednatelé podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících jsou povinni dodržet minimální podíly nízkoemisních vozidel:

Druhy vozidel

do 31. 12. 2025

od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030

Kategorie M1, M2 a N1

29,7 %

29,7 %

tř. I kategorie M3, tř. A kategorie M3 a vozidla určená k provozu na trolejbusové dráze

41 %

60 %

Kategorie N2 a N3

9 %

11 %

Nízkoemisním vozidlem se podle tohoto Zákona rozumí do 31. 12. 2025 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nedosahuje emisního limitu CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu, od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, jehož provoz nemá žádné emise CO2, silniční vozidlo kategorie N2, N3, tř. I kategorie M3, tř. A kategorie M3 využívající alternativní palivo nebo vozidlo určené k provozu na trolejbusové ráze.

Do 30. 11. 2022 platilo pro zadavatele postupující dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, které jim stanovovalo povinnost zohlednit energetické a ekologické dopady provozu vymezených silničních vozidel po dobu jejich životnosti. Těmito dopady se pro účely nařízení rozumělo – spotřeba energie, vyprodukované emise oxidu uhličitého, oxidu dusíku, uhlovodíků jiných než metan a pevných částic. Od 1. 12. 2022 je toto nařízení vlády zrušeno a nahrazeno předmětným Zákonem.

S pořízením nízkoemisních nebo bezemisních vozidel a zejména specifikací předmětu veřejných zakázek na pořízením nízkoemisních nebo bezemisních vozidel máme bohaté zkušenosti. Pokud plánujete obnovu vozového parku neváhejte nás kontaktovat.